Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

Akcjonariat

Aktualna struktura akcjonariatu Graviton Capital S.A. zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę.

lp. AKCJONARIUSZ L. AKCJI % AKCJI L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
1 Poligo Capital sp. z o.o. 1 193 306 57,86 1 193 306 57,86
2 Pozostali 869 194 42,14 869 194 42,14
RAZEM 2 062 500 100 2 062 500 100


źródło: Zawiadomienia akcjonariuszy Emitenta przekazane Spółce na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.)

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 6500 00 zł i dzieli się na 2 062 500 akcji zwykłych na okaziciela nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,8 zł każda, w tym:
  • 781 250 akcji na okaziciela serii A,
  • 150 000 akcji na okaziciela serii B,
  • 100 000 akcji na okaziciela serii C,
  • 1 031 250 akcji na okaziciela serii D.

Graviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony