Graviton Capital S.A.

Graviton Capital S.A. - Relacje Inwestorskie


Menu:

Kalendarium

  • skonsolidowany raport pólroczny za I pólrocze 2018 r. - 1 pazdziernika 2018 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartal 2018 r. - 29 listopada 2018 r.

Graviton Capital S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław
tel. (+48) 71 391 08 82, fax. (+48) 71 391 08 82
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000251987, REGON: 020195815, NIP: 8951853338, Kapitał zakładowy 1.650.000 zł w całości opłacony